You are not alone

Join our Fertility Groups.

Our fertility group meetings are facilitated by Fertility Network UK staff or volunteers. They are welcoming, informal and yours!

The groups run online and offer a fantastic opportunity to hear from and speak to others who really understand what you are going through. You don’t have to talk, and you can turn your camera off if you prefer. Share as little or as much as you need, there is absolutely no pressure.

Some of our meetings are for all, and some are more tailored to specific issues, so have a look to see which one may be best for you. We try to spread them out throughout the month too so that you have multiple options and many opportunities to get support.

 

For all those trying to conceive:

The following fertility group meetings are open to anyone affected by a fertility issue, both individuals and couples. Everyone is welcome.

Peer Fertility Group meetings:

If you want to hear about the experiences of others, talk to those who really understand, or ask questions about NHS funding or the treatment pathway, then please come along.

All Wales Evening Peer Group: Second Thursday of the month at 7PM

Email: kimberley.thomas@fertilitynetwork.org

Shropshire & Mid Wales Peer Group: Fourth Thursday of the month at 7PM

Email: kimberley.thomas@fertilitynetwork.org


All-Wales Fertility Information Group:

We always arrange to have guest speakers with us for our All-Wales Fertility Information Group meetings. They are less focused on peer support, and more for learning, getting impartial information, and asking your questions to experts in the field.

We cover anything and everything! Andrology, ovulation, endometriosis, sperm disorders, complimentary therapies, donor conception, nutrition, eggs & embryos, unexplained infertility, early menopause, fertility preservation and more.

Get in touch to register and let us know what you would like to learn more about.

Third Tuesday of the month at 7PM … with the odd extra thrown in here and there!

Email: bethan@fertilitynetwork.org


Health & Wellbeing groups and courses:

Throughout the year we regularly run outdoor activities and online courses that anyone affected by a fertility issue can request to join. These include our outdoor coffee meetups, our fertility walking groups, online yoga sessions, and 6-week courses in nutrition, mindfulness, and mindful eating.

Our groups are facilitated by Fertility Network UK Volunteers, and courses are run by qualified practitioners and trainers.

To register your interest for any of our Health & Wellbeing groups and courses email emma.rees@fertilitynetworkuk.org, Kimberley.thomas@fertilitynetwork.org or bethan@fertilitynetwork.org

 


For those looking for more specific support:

The following fertility group meetings are open to anyone affected by a fertility issue who is looking for more specific support.

All-Wales LGBT+ Fertility Group:

These meetings are for those who are trying to become parents who are LGBT+. Both Individuals and couples are very welcome.

If you want to hear about the experiences of others, talk to those who really understand how you may be feeling, or ask questions about fertility treatment options, NHS funding, or other pathways to parenthood, then please come along.

We often arrange to have guest speakers with us for our All-Wales LGBT+ Fertility Group meetings. They offer a great opportunity for learning, getting impartial information and asking your questions to experts in the field.

We try to cover as much as we can. Donor conception, Surrogacy, NHS funding, IUI, adoption, eggs & embryos, fertility preservation and more. Please get in touch to register and tell us what you want to learn more about.

First Tuesday of the month at 7PM 

Email: bethan@fertilitynetwork.org.uk


Fertility Weight Loss Group:

This fertility group is for those who are trying to lose weight to progress with their fertility treatment pathway.

Have you been told by a clinician to reduce your BMI? Are you feeling a bit lost and under pressure? You are not alone; and this is a great fertility group for you to join to speak to others who really understand. If you feel like you have a mountain to climb, then peer support can really help. No judgment, no pressure. Just motivation and support.

We regularly welcome Nutritional Therapists, Dietitians and Nutritionists to our meetings, to discuss requested topics around diet and lifestyle. This group will help you to try and reach your goals and improve your overall wellbeing.

If you are with a partner, we welcome them too. Support of those around you is so important when trying to lose weight.

First Wednesday of the month at 7PM

Please contact  emma.rees@fertilitynetworkuk.org


All-Wales Welsh Fertility Group

These meetings are for Welsh speakers who are affected by a fertility issue and want to talk about their journey in their first language.

If you want to hear about the experiences of others, and talk to those who really understand how you are feeling, in Welsh, then come along to our All-Wales Welsh Fertility Group.

Dates vary. Please contact Emma for more information emma.rees@fertilitynetworkuk.org


HIMfertility Men’s Group

Are you a man who is affected by a fertility issue? Whether it’s male factor, female factor, both, or unexplained, join our HIMfertility group to listen, ask questions and get the support you need. 

Meetings are informal, run by men, take place every month via Zoom, and you can join with the camera on or off.

Find the next meeting here: https://fertilitynetworkuk.org/himfertility/

Or here join the private Facebook group here  

Or email: himfertility@fertilitynetworkuk.org


Facebook groups:

If you want to receive updates and stay in touch in-between meetings, then join our private Facebook groups. Our Facebook Groups provide information, updates, and support. Find your group here


National Groups: 

We have many other group meetings that are run nationally, like our South Asian Fertility Group, Black Women’s Group, Secondary Infertility Group, over 40’s Group, Pregnancy after Treatment Group and so on.

Email emma.rees@fertilitynetworkuk.org for more information, and keep updated on future zoom meetings by joining the most relevant private Facebook groups for you. Find your group here.

Please share this information. Around 1 in 6 are affected by a fertility issue. Others you know may benefit from support too. You are not alone.

___________________________________________________________________________________

Nid ydych chi ar eich pen eich hun

 

Ymunwch â’n grwpiau ffrwythlondeb

Mae cyfarfodydd ein grwpiau ffrwythlondeb yn cael eu hwyluso gan staff neu wirfoddolwyr Fertility Network UK. Maent yn groesawgar, yn anffurfiol, ac yn berchen i chi!

Mae’r grwpiau yn cael eu cynnal ar-lein ac maen nhw’n cynnig cyfle gwych i glywed gan eraill, a siarad â nhw, sydd wir yn deall yr hyn rydych chi’n mynd trwyddo. Nid oes rhaid i chi siarad, a gallwch ddiffodd eich camera os yw’n well gennych. Rhannwch gyn lleied neu gymaint ag sydd ei angen arnoch chi – does dim pwysau o gwbl.

Mae rhai o’n cyfarfodydd i bawb, ac mae rhai wedi’u teilwra’n fwy i faterion penodol, felly cymerwch gip i weld pa un allai eich gweddu chi orau. Rydym yn ceisio eu lledaenu trwy gydol y mis hefyd, fel bod gennych chi sawl opsiwn a llawer o gyfleoedd i gael cefnogaeth.

 

I bawb sy’n ceisio beichiogi:

Mae’r cyfarfodydd grŵp ffrwythlondeb canlynol yn agored i unrhyw un y mae problem ffrwythlondeb yn effeithio arno, yn unigolion ac yn gyplau. Mae croeso i bawb.

 

Cyfarfodydd y Grŵp Ffrwythlondeb Cefnogaeth gan Gymheiriaid:

Os ydych chi am glywed am brofiadau eraill, siarad â’r rhai sydd wir yn deall, neu ofyn cwestiynau am gyllid y GIG neu’r llwybr triniaeth, yna dewch draw.

 

Grŵp Cymheiriaid Gyda’r Nos Cymru Gyfan: Ail ddydd Iau’r mis. 7PM

E-bost: kimberley.thomas@fertilitynetwork.org

Grŵp Cymheiriaid Swydd Amwythig a Chanolbarth Cymru: Pedwerydd dydd Iau’r mis. 7PM

E-bost: kimberley.thomas@fertilitynetwork.org

 

Grŵp Gwybodaeth Ffrwythlondeb Cymru Gyfan:

Rydym bob amser yn trefnu bod siaradwyr gwadd gyda ni ar gyfer cyfarfodydd ein Grŵp Gwybodaeth Ffrwythlondeb Cymru Gyfan. Maent yn canolbwyntio’n llai ar gefnogaeth gan gymheiriad, ac yn ymwneud mwy â dysgu, cael gwybodaeth ddiduedd, a gofyn eich cwestiynau i arbenigwyr yn y maes.

Rydym yn ymdrin ag unrhyw beth a phopeth! Androleg, ofylu, endometriosis, anhwylderau sberm, therapïau cyflenwol, beichiogi rhoddwyr, maeth, wyau ac embryonau, anffrwythlondeb anesboniadwy, menopos cynnar, cadw ffrwythlondeb, a mwy.

Cysylltwch â ni i gofrestru a gadewch i ni wybod am yr hyn yr hoffech chi ddysgu mwy amdano.

Trydydd dydd Mawrth y mis am 7PM … gyda chyfarfod ychwanegol o bryd i’w gilydd!

E-bost: bethan@fertilitynetwork.org

 

Grwpiau a chyrsiau iechyd a lles:

Trwy gydol y flwyddyn, rydym yn cynnal gweithgareddau awyr agored a chyrsiau ar-lein yn rheolaidd y gall unrhyw un y mae mater ffrwythlondeb yn effeithio arno wneud cais i ymuno â hwy. Mae’r rhain yn cynnwys ein cyfarfodydd coffi awyr agored, ein grwpiau cerdded ffrwythlondeb, sesiynau ioga ar-lein, a chyrsiau chwe wythnos mewn maeth, ymwybyddiaeth ofalgar, a bwyta’n ystyriol.

Mae ein grwpiau yn cael eu hwyluso gan wirfoddolwyr Fertility Network UK, ac mae cyrsiau’n cael eu rhedeg gan ymarferwyr a hyfforddwyr cymwys.

I gofrestru’ch diddordeb ar gyfer unrhyw un o’n grwpiau a chyrsiau iechyd a lles, anfonwch e-bost at emma.rees@fertilitynetworkuk.org ,Kimberley.thomas@fertilitynetwork.org neu bethan@fertilitynetwork.org

 

I’r rhai sy’n chwilio am gefnogaeth fwy penodol:

Mae’r cyfarfodydd grŵp ffrwythlondeb canlynol yn agored i unrhyw un y mae mater ffrwythlondeb yn effeithio arno ac sy’n chwilio am gefnogaeth fwy penodol.

 

Grŵp Ffrwythlondeb LHDT+ Cymru Gyfan:

Mae’r cyfarfodydd hyn ar gyfer y rhai sy’n ceisio dod yn rhieni ac sy’n LHDTC+

Mae croeso mawr i unigolion a chyplau.

Os ydych chi am glywed am brofiadau eraill, siarad â’r rhai sydd wir yn deall sut allwch chi fod yn teimlo, neu ofyn cwestiynau am opsiynau triniaeth ffrwythlondeb, cyllid y GIG, neu lwybrau eraill i fod yn rhiant, yna dewch draw.

Rydym yn aml yn trefnu bod siaradwyr gwadd gyda ni ar gyfer cyfarfodydd ein Grŵp Ffrwythlondeb LHDT+ Cymru Gyfan. Maent yn cynnig cyfle gwych i ddysgu, cael gwybodaeth ddiduedd a gofyn eich cwestiynau i arbenigwyr yn y maes.

Rydym yn ceisio ymdrin â chymaint ag y gallwn: beichiogi rhoddwyr, benthyg croth, cyllid y GIG, ffrwythloni mewngroth (IUI), mabwysiadu, wyau ac embryonau, cadw ffrwythlondeb, a mwy. Cysylltwch â ni i gofrestru a dywedwych wrthym beth rydych chi am ddysgu mwy amdano.

Dydd Mawrth cyntaf y mis am 7:30PM (yn dechrau ar 4 Tachwedd)

E-bost: bethan@fertilitynetworkuk.org

 

Grŵp Ffrwythlondeb – Colli Pwysau:

Mae’r grŵp ffrwythlondeb hwn ar gyfer y rhai sy’n ceisio colli pwysau i symud ymlaen ar hyd eu llwybr triniaeth ffrwythlondeb.

A yw clinigydd wedi dweud wrthych am leihau eich BMI? Ydych chi’n teimlo ychydig ar goll ac o dan bwysau? Nid ydych chi ar eich pen eich hun, ac mae hwn yn grŵp ffrwythlondeb gwych i chi ymuno ag ef i siarad ag eraill sydd wir yn deall. Os ydych chi’n teimlo bod gennych chi fynydd i’w ddringo, yna gall cefnogaeth cymheiriaid fod o gymorth mawr. Dim dyfarniad, dim pwysau. Cymhelliant a chefnogaeth yn unig.

Rydym yn croesawu therapyddion maeth, deietegwyr a maethegwyr i’n cyfarfodydd yn rheolaidd, i drafod pynciau y gofynnir amdanynt yn ymwneud â deiet a ffordd o fyw. Bydd y grŵp hwn yn eich helpu i geisio cyrraedd eich nodau a gwella eich lles cyffredinol.

Os ydych chi gyda phartner, byddwn yn ei groesawu hefyd. Mae cefnogaeth y rhai o’ch cwmpas mor bwysig wrth geisio colli pwysau.

Dydd Mercher cyntaf y mis. 7PM

Cysylltwch ag emma.rees@fertilitynetworkuk.org

 

Grŵp Ffrwythlondeb Cymraeg Cymru Gyfan

Mae’r cyfarfodydd hyn ar gyfer siaradwyr Cymraeg y mae mater ffrwythlondeb yn effeithio arnynt ac sydd eisiau siarad am eu taith yn eu hiaith gyntaf.

Os ydych chi am glywed am brofiadau eraill, a siarad â’r rhai sydd wir yn deall sut rydych chi’n teimlo, a hynny yn Gymraeg, yna dewch draw i’n Grŵp Ffrwythlondeb Cymraeg Cymru Gyfan.

Mae dyddiadau’n amrywio

E-bost: emma.rees@fertilitynetworkuk.org

 

Grŵp HIMfertility i Ddynion

Ydych chi’n ddyn y mae mater ffrwythlondeb yn effeithio arno? P’un a yw hyn oherwydd ffactor gwrywaidd, ffactor benywaidd, y ddau, neu ffactor anesboniadwy, ymunwch â’n grŵp HIMfertility i wrando, gofyn cwestiynau a chael y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch. 

Mae cyfarfodydd yn anffurfiol, yn cael eu rhedeg gan ddynion ac yn cael eu cynnal bob mis trwy Zoom, a gallwch ymuno â’r camera ymlaen neu wedi’i ddiffodd.

Dewch o hyd i’r cyfarfod nesaf yma: https://fertilitynetworkuk.org/himfertility/

Neu yma: https://www.facebook.com/groups/himfertilitysupportgroup

Neu drwy e-bost: himfertility@fertilitynetworkuk.org

 

Grwpiau Facebook:

Os ydych chi am gael y newyddion diweddaraf ac am gadw mewn cysylltiad rhwng cyfarfodydd, yna ymunwch â’n grwpiau preifat ar Facebook. Mae ein grwpiau Facebook yn darparu gwybodaeth, y newyddion diweddaraf a chefnogaeth. Dewch o hyd i’ch grŵp yma

 

Grwpiau cenedlaethol: 

Mae gennym lawer o gyfarfodydd grŵp eraill sy’n cael eu cynnal yn genedlaethol, fel ein Grŵp Ffrwythlondeb i Bobl Asiaidd, ein Grŵp i Fenywod Duon, ein Grŵp Anffrwythlondeb Eilaidd, ein Grŵp i Bobl dros eu Deugain, a’n Grŵp Beichiogrwydd ar ôl Triniaeth, ac yn y blaen.

Anfonwch e-bost at emma.rees@fertilitynetworkuk.org i gael mwy o wybodaeth, a chael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfarfodydd Zoom yn y dyfodol trwy ymuno â’r grwpiau Facebook preifat sydd fwyaf perthnasol i chi: Dewch o hyd i’ch grŵp yma

 

Rhannwch y wybodaeth hon os gwelwch yn dda. Mae tua 1 o bob 6 yn cael eu heffeithio gan broblem ffrwythlondeb. Efallai y bydd eraill rydych chi’n eu hadnabod yn elwa o gefnogaeth hefyd. Nid ydych chi ar eich pen eich hun.