Fertility Network UK is the patient-focused fertility charity, offering impartial information and emotional support to all those affected by a fertility issue.

We offer a wide range of resources and support; for those trying to conceive, individuals going through investigations and treatment, and anyone who is childless not by choice.

Are you an empathetic, motivated individual who likes to work flexibly? Could you help those affected by fertility issues and raise awareness of the emotional impact? Join our friendly Fertility Network team and make a real difference to those affected by a fertility issue

POST: Project Worker (17.5hrs per week)

CONTRACT: 3-year fixed term

SALARY: £20,802.60 Pro-Rata

LOCATION: Working from home. Ideally based in Mid or North Wales

RESPONSIBLE TO: Wales Coordinator

JOB PURPOSE: To promote Fertility Network UK.  To set up and facilitate new fertility support groups within the region. To recruit volunteers to lead established groups, and provide the necessary administration, advice and promotion to those groups. To raise awareness of Fertility Network UK within relevant agencies, hospitals, clinics and GPs. To provide support and information to those affected by fertility issues from all backgrounds.

Closing date: 10am, Monday 13th December 2021.

Interviews: Week commencing Monday 10th January 2022

To apply please send completed applications to alice@fertilitynetworkuk.org

 

Fertility Network UK yw’r elusen ffrwythlondeb sy’n canolbwyntio ar y claf, gan gynnig gwybodaeth ddiduedd a chymorth emosiynol i bawb y mae mater ffrwythlondeb yn effeithio arnynt.

Rydym yn cynnig ystod eang o adnoddau a chefnogaeth: i’r rhai sy’n ceisio beichiogi, i unigolion sy’n destun archwiliadau a thriniaeth, ac i unrhyw un sy’n ddi-blant heb ddewis hynny.

Ydych chi’n unigolyn empathig a llawn cymhelliant sy’n hoffi gweithio’n hyblyg? A allech chi helpu’r rhai sy’n cael eu heffeithio gan faterion ffrwythlondeb a chodi ymwybyddiaeth o’r effaith emosiynol? Ymunwch â’n tîm cyfeillgar yn Fertility Network UK a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r rhai y mae mater ffrwythlondeb yn effeithio arnynt.

SWYDD: Gweithiwr Prosiect (17.5 awr/wythnos)

CONTRACT: Cyfnod penodol o dair blynedd

 CYFLOG: £20,802.60 pro rata

 LLEOLIAD: Gweithio gartref. Yng Nghanolbarth neu Ogledd Cymru yn ddelfrydol

YN GYFRIFOL I: Cydlynydd Cymru 

 DIBEN Y SWYDD: Hyrwyddo Fertility Network UK. Sefydlu a hwyluso grwpiau cymorth ffrwythlondeb newydd yn y rhanbarth. Recriwtio gwirfoddolwyr i arwain grwpiau sefydledig, a darparu’r cyngor a gwaith gweinyddol angenrheidiol i’r grwpiau hynny a’u hyrwyddo fel y bo angen. Codi ymwybyddiaeth o Fertility Network UK o fewn asiantaethau, ysbytai, clinigau a meddygfeydd perthnasol. Darparu cefnogaeth a gwybodaeth i’r rhai o bob cefndir y mae materion ffrwythlondeb yn effeithio arnynt.

Dyddiad cau: 10am, dydd Llun 13eg Rhagfyr 2021

Cyfweliadau: Wythnos yn cychwyn ddydd Llun 10fed Ionawr 2022

I wneud cais anfonwch geisiadau wedi’u cwblhau at  alice@fertilitynetworkuk.org

Guidance notes

Job description

Job description – WELSH

Person specification

Application form

Recruitment monitoring sheet