FERTILITY GROUPS RUN BY VOLUNTEERS OR FERTILITY NETWORK UK STAFF

Our Fertility Group meetings are running online and offer a fantastic opportunity to speak to others in your area who really understand what you are going through.

As soon as we can, we will start running informal meetups, small events, and face-face group meetings again across Wales.

Please get in touch with one of our Project Workers if you are interested in joining any of our online or face-face fertility group meetings. If there is not a group near you, and you would like one, then again, please get in touch and we will see what we can do.

For groups in South Wales: emma.rees@fertilitynetworkuk.org

For our groups in Mid & North Wales: liz@fertilitynetworkuk.org

——–

Groups for all those trying to conceive

The following fertility group meetings are open to all.

They offer a fantastic opportunity to get peer support from others in your area who are also affected by fertility issues.

Both couples and individuals join these meetings and really appreciate meeting others who ‘really understand’ and improving their knowledge by listening to our amazing guest speakers; professionals in the field of fertility who discuss requested topics and answer your questions.

These meetings are running online, at the same time of 7pm each month.

South Wales

Meetings are held on the first Thursday of the month. 7PM

North Wales

Meetings are held on the second Thursday of the month. 7PM

West Wales

Meetings are held on the third Thursday of the month. 7PM

Shropshire & Mid Wales

Meetings are held on the fourth Thursday of the month. 7PM

The All Wales Fertility Information Group

We always have guest speakers with us for these meetings. They are less about peer-peer support and more for information.

Meetings are on the third Monday of the month. 7PM

——–

Men in Wales Group

These meetings are just for men.

Men can find it hard to talk about their fertility issues. Whether they are going through investigations and treatment themselves, or their partner is, the impact on mental health can be significant.

It can be helpful to talk to other men who understand some of the feelings of anger, frustration, worry, and stigma. In this male only space, you can say whatever is on your mind, without fear of upsetting your partner. You don’t always have to be ‘the strong one’ or ‘her rock’.

Meetings are on the first Monday of the month. 7PM

Please contact: alice@fertilitynetworkuk.org

——–

Pregnancy after Treatment & Loss Group

These meetings are for those who are pregnant after fertility treatment and or loss.

Meetings are on the fourth Monday of the month. 7PM

Please contact  emma.rees@fertilitynetworkuk.org

———

Fertility Groups coming soon

The following groups will be launching soon….

Secondary Infertility Group Wales

These meetings are for those affected by secondary infertility

Same Sex Fertility Group Wales

These meetings are for those in same sex relationships affected by a fertility issue

Cancer & Fertility Wales

These meetings are for those affected by both cancer and fertility issues

Please contact  alice@fertilitynetworkuk.org


GRWPIAU FFRWYTHLONDEB SY’N CAEL EU RHEDEG GAN WIRFODDOLWYR NEU STAFF FERTILITY NETWORK UK

Mae ein cyfarfodydd grŵp ffrwythlondeb yn cael eu cynnal ar-lein ac maent yn cynnig cyfle gwych i siarad ag eraill yn eich ardal sydd wir yn deall yr hyn rydych chi’n mynd drwyddo.

Cyn gynted ag y gallwn, byddwn yn dechrau cynnal cyfarfodydd anffurfiol, digwyddiadau bach, a chyfarfodydd grŵp wyneb yn wyneb eto ledled Cymru.

Cysyllwch ag un o’n gweithwyr prosiect os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno ag unrhyw un o’n cyfarfodydd grŵp ffrwythlondeb ar-lein neu wyneb yn wyneb. Os nad oes grŵp yn agos atoch chi, ac yr hoffech gael un, unwaith eto cysylltwch â ni a chawn weld beth allwn ei wneud.

Ar gyfer grwpiau yn Ne Cymru: emma.rees@fertilitynetworkuk.org

Ar gyfer ein grwpiau yng Nghanolbarth a Gogledd Cymru: liz@fertilitynetworkuk.org

——–

Grwpiau i bawb sy’n ceisio beichiogi

Mae’r cyfarfodydd grŵp ffrwythlondeb canlynol yn agored i bawb.

Maent yn cynnig cyfle gwych i gael cefnogaeth gan gymheiriaid yn eich ardal yr effeithir arnynt hefyd gan faterion ffrwythlondeb.

Mae cyplau ac unigolion yn ymuno â’r cyfarfodydd hyn ac yn gwerthfawrogi’n fawr gwrdd ag eraill sydd ‘wir yn deall’ a gwella eu gwybodaeth trwy wrando ar ein siaradwyr gwadd anhygoel – gweithwyr proffesiynol ym maes ffrwythlondeb sy’n trafod pynciau y gofynnwyd amdanynt ac yn ateb eich cwestiynau.

Mae’r cyfarfodydd hyn yn cael eu cynnal ar-lein, ar yr un amser o 7pm bob mis.

De Cymru

Cynhelir cyfarfodydd ar ddydd Iau cyntaf y mis. 7PM

Gogledd Cymru

Cynhelir cyfarfodydd ar ail ddydd Iau y mis. 7PM

Gorllewin Cymru

Cynhelir cyfarfodydd ar drydydd dydd Iau y mis. 7PM

Swydd Amwythig a Chanolbarth Cymru

Cynhelir cyfarfodydd ar bedwerydd dydd Iau y mis. 7PM

Grŵp Gwybodaeth Ffrwythlondeb Cymru Gyfan

Mae siaradwyr gwadd gyda ni bob amser ar gyfer y cyfarfodydd hyn. Maent yn canolbwyntio’n llai ar gefnogaeth gan gymheiriaid a mwy ar ddarparu gwybodaeth.

Mae cyfarfodydd ar drydydd dydd Llun y mis. 7PM

——–

Grŵp Dynion yng Nghymru

Mae’r cyfarfodydd hyn ar gyfer dynion yn unig.

Gall dynion ei chael hi’n anodd siarad am y problemau ffrwythlondeb sydd ganddynt. P’un a ydynt yn destun archwiliadau a thriniaeth eu hunain, neu dyma’r achos ar gyfer eu partner, gall yr effaith ar iechyd meddwl fod yn sylweddol.

Gall fod yn ddefnyddiol siarad â dynion eraill sy’n deall rhai o’r teimladau o ddicter, rhwystredigaeth, pryder a stigma. Yn y gofod hwn i ddynion yn unig, gallwch ddweud beth bynnag sydd ar eich meddwl, heb ofni cynhyrfu’ch partner. Nid oes rhaid i chi fod yn ‘graig’ iddi neu ‘yr un cryf’ bob amser.

Mae cyfarfodydd ar ddydd Llun cyntaf y mis. 7PM

Cysylltwch â: alice@fertilitynetworkuk.org

——–

Grŵp Beichiogrwydd ar ôl Triniaeth a Cholled

Mae’r cyfarfodydd hyn ar gyfer y rhai sy’n feichiog ar ôl triniaeth ffrwythlondeb a/neu golled.

Cynhelir cyfarfodydd ar y pedwerydd dydd Llun o’r mis. 7PM

Cysylltwch ag emma.rees@fertilitynetworkuk.org

———

Grwpiau ffrwythlondeb sy’n dod yn fuan

Bydd y grwpiau canlynol yn lansio cyn bo hir …

Grŵp Anffrwythlondeb Eilaidd Cymru

Mae’r cyfarfodydd hyn ar gyfer y rhai y mae anffrwythlondeb eilaidd yn effeithio arnynt.

Grŵp Ffrwythlondeb yr Un Rhyw Cymru

Mae’r cyfarfodydd hyn ar gyfer y rhai mewn perthnasoedd o’r un rhyw y mae mater ffrwythlondeb yn effeithio arnynt.

Canser a Ffrwythlondeb Cymru

Mae’r cyfarfodydd hyn ar gyfer y rhai y mae materion canser a ffrwythlondeb yn effeithio arnynt.

Cysylltwch ag alice@fertilitynetworkuk.org