Fertility Groups:

Our fertility group meetings are facilitated by Fertility Network UK staff or volunteers. They are welcoming, informal and yours! Share as little or as much as you need, there is absolutely no pressure.

Our groups run online using zoom and they offer a fantastic opportunity to hear from, and speak to others who really understand what you are going through. You do not have to speak, and you can turn off your camera if you prefer. We often welcome reproductive health and fertility experts to cover requested topics and answer your questions (so get in touch to request).

Some of our meetings are for all, and some are more tailored to specific issues. Have a look to see which one may be best for you. We try to spread them out throughout the month so that you have multiple options and many opportunities to get support. As soon as we can, our team in Wales will start running informal meetups again too; small events, walking groups and coffee mornings.

Please get in touch with one of the team if you are interested in joining any of our group meetings, webinars, or meet-ups. If there is not a group near you, and you would like one, then again, please get in touch and we will see what we can do.

—————————————————-

 For all those trying to conceive:

The following fertility group meetings are open to all affected by a fertility issue. Male, female, individuals, couples. If you want to hear other people’s experiences, get NHS funding or treatment pathway information, or to talk to those who understand, then come along.

Peer Support Fertility Group meetings:

South Wales: First Thursday of the month. 7PM

North Wales: Second Thursday of the month. 7PM

West Wales: Third Thursday of the month. 7PM

Shropshire & Mid Wales: Fourth Thursday of the month. 7PM

 

All-Wales Fertility Information Group:

We always arrange to have guest speakers with us for our All-Wales Fertility Information Group meetings. They are less focused on peer support, and more for learning, getting impartial information and asking your questions to experts in the field. We cover anything and everything! Sperm DNA fragmentation, endometriosis, complimentary therapies, donor conception, nutrition, eggs & embryos, menopause, fertility preservation and more.

Third Monday of the month at 7PM … with the odd extra thrown in here and there!

 

For our groups in Wales please contact: emma.rees@fertilitynetworkuk.org


 

Secondary Infertility Group Wales

These meetings are for those affected by secondary infertility and need to speak to others who really understand their feelings. Secondary infertility can be just as devastating as primary infertility, but support is often lacking. Join us to get the support and understanding you need.

Second Monday of the month. 7:30PM

Please contact  emma.rees@fertilitynetworkuk.org

 

Fertility Weight Loss Group

These meetings are for those affected by a fertility issue and, who are trying to lose weight to progress with their fertility treatment pathway.

Have you been told by a clinician to reduce your BMI? Are you feeling a bit lost and under pressure? Feel like you have a mountain to climb? If so, then this is a great fertility group for you to join to speak to others who really understand. Peer support can really help. No judgment, no pressure. Just motivation and support. This group will help you to try and reach your goals and improve your overall wellbeing.

Oh, and we welcome partners too. Support of a partner is so important for long lasting, healthy weight loss.

First Wednesday of the month. 7PM

Please contact  alice@fertilitynetworkuk.org

 

HIMfertility Men’s Group

If you are a man affected by infertility, or a man whose partner is having difficulty conceiving, then this is the group for you.

Meetings are informal, run by men, take place every month via Zoom, and you can join with the camera on or off.

Find the next meeting here: https://fertilitynetworkuk.org/himfertility/

Or here: https://www.facebook.com/groups/himfertilitysupportgroup

Or email: alice@fertilitynetworkuk.org

 

Pregnancy after fertility treatment & loss Group Wales

These meetings are for those who are pregnant after fertility treatment and or loss. We understand how anxious you may be feeling. We are here for you, to talk things through and answer questions.

First Monday of the month. 7PM

Please contact  emma.rees@fertilitynetworkuk.org

 

Facebook groups

If you want to stay in touch between meetings, if you don’t want to attend a monthly meeting, or, we are not yet providing the group meeting that is right for you, then perhaps join one of our closed Facebook groups. They provide information, updates, and support Find your group here

Also, please share this information. Around 1 in 6 are affected by a fertility issue. Others you know may benefit from support too. You are not alone.

—————————————————-

Grwpiau Ffrwythlondeb: 

Mae cyfarfodydd ein grwpiau ffrwythlondeb yn cael eu hwyluso gan staff neu wirfoddolwyr Fertility Network UK. Maent yn groesawgar, yn anffurfiol, ac yn berchen i chi! Rhannwch gyn lleied neu gymaint ag sydd ei angen arnoch – does dim pwysau o gwbl.

Mae ein grwpiau yn cael eu cynnal ar-lein gan ddefnyddio Zoom ac maen nhw’n cynnig cyfle gwych i glywed gan eraill, a siarad â nhw, sydd wir yn deall yr hyn rydych chi’n mynd trwyddo. Nid oes rhaid i chi siarad, a gallwch ddiffodd eich camera os yw’n well gennych. Rydym yn aml yn croesawu arbenigwyr iechyd atgenhedlu a ffrwythlondeb i ymdrin â phynciau y gofynnir amdanynt ac i ateb eich cwestiynau (felly cysylltwch â ni i wneud cais).

Mae rhai o’n cyfarfodydd i bawb, ac mae rhai wedi’u teilwra’n fwy i faterion penodol. Edrychwch i weld pa un allai eich gweddu chi orau. Rydym yn ceisio eu lledaenu trwy gydol y mis fel bod gennych chi sawl opsiwn a llawer o gyfleoedd i gael cefnogaeth. Cyn gynted ag y gallwn, bydd ein tîm yng Nghymru yn dechrau cynnal cyfarfodydd anffurfiol eto hefyd, fel digwyddiadau bach, grwpiau cerdded a boreau coffi.

Cysylltwch ag un o’r tîm os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno ag unrhyw un o’n cyfarfodydd grŵp, gweminarau neu gyfarfodydd. Os nad oes grŵp yn agos atoch chi, ac yr hoffech gael un, unwaith eto, cysylltwch â ni a chawn weld beth allwn ei wneud.

—————————————————-

 

I bawb sy’n ceisio beichiogi:

Mae cyfarfodydd y grwpiau ffrwythlondeb canlynol yn agored i bawb y mae problem ffrwythlondeb yn effeithio arnynt: dynion, menywod, unigolion, cyplau. Os ydych chi am glywed profiadau pobl eraill, cael cyllid y GIG neu wybodaeth am lwybrau triniaeth, neu siarad â’r rhai sy’n deall, yna dewch draw.

 

Cyfarfodydd y Grŵp Ffrwythlondeb Cefnogaeth gan Gymheiriaid:

De Cymru: Dydd Iau cyntaf y mis. 7PM

Gogledd Cymru: Ail ddydd Iau’r mis. 7PM

Gorllewin Cymru: Trydydd dydd Iau’r mis. 7PM

Swydd Amwythig a Chanolbarth Cymru: Pedwerydd dydd Iau’r mis. 7PM

 

Grŵp Gwybodaeth Ffrwythlondeb Cymru Gyfan:

Rydym bob amser yn trefnu bod siaradwyr gwadd gyda ni ar gyfer cyfarfodydd ein Grŵp Gwybodaeth Ffrwythlondeb Cymru Gyfan. Maent yn canolbwyntio’n llai ar gefnogaeth gan gymheiriad ac yn ymwneud mwy â dysgu, cael gwybodaeth ddiduedd, a gofyn eich cwestiynau i arbenigwyr yn y maes. Rydym yn ymdrin ag unrhyw beth a phopeth! Darnio DNA sberm, endometriosis, therapïau cyflenwol, beichiogi rhoddwyr, maeth, wyau ac embryonau, y menopos, cadw ffrwythlondeb a mwy.

Trydydd dydd Llun y mis 7PM … gyda chyfarfod ychwanegol o bryd i’w gilydd!

 

Ar gyfer grwpiau yn Cymru: emma.rees@fertilitynetworkuk.org

—————————————————-

 

Grŵp Anffrwythlondeb Eilaidd Cymru

Mae’r cyfarfodydd hyn ar gyfer y rhai y mae anffrwythlondeb eilaidd yn effeithio arnynt ac mae angen iddynt siarad ag eraill sydd wir yn deall eu teimladau. Gall anffrwythlondeb eilaidd fod yr un mor ddinistriol ag anffrwythlondeb cynradd, ond mae cefnogaeth yn aml yn brin. Ymunwch â ni i gael y gefnogaeth a dealltwriaeth sydd ei hangen arnoch.

Ail ddydd Llun y mis. 7:30PM

Cysylltwch ag emma.rees@fertilitynetworkuk.org

 

Grŵp Ffrwythlondeb – Colli Pwysau

Mae’r cyfarfodydd hyn ar gyfer y rhai y mae problem ffrwythlondeb yn effeithio arnynt ac sy’n ceisio colli pwysau i symud ymlaen ar hyd eu llwybr trin ffrwythlondeb.

A yw clinigydd wedi dweud wrthych am leihau eich BMI? Ydych chi’n teimlo ychydig ar goll ac o dan bwysau? Yn teimlo fel bod gennych fynydd i’w ddringo? Os felly, mae hwn yn grŵp ffrwythlondeb gwych i chi ymuno ag ef i siarad ag eraill sydd wir yn deall. Gall cefnogaeth gan gymheiriaid fod yn help mawr. Dim dyfarniad, dim pwysau, ond cymhelliant a chefnogaeth yn unig. Bydd y grŵp hwn yn eich helpu i geisio cyrraedd eich nodau a gwella eich lles cyffredinol.

O! Ac rydym yn croesawu partneriaid hefyd. Mae cefnogaeth partner mor bwysig ar gyfer colli pwysau mewn ffordd iach sy’n para.

Dydd Mercher cyntaf y mis. 7PM

Cysylltwch ag alice@fertilitynetworkuk.org

 

Grŵp HIMfertility i Ddynion

Os ydych yn ddyn ac mae anffrwythlondeb yn effeithio arnoch, neu os ydych yn ddyn y mae ei bartner yn ei chael yn anodd beichiogi, yna dyma’r grŵp i chi.

Mae cyfarfodydd yn anffurfiol, yn cael eu rheoli gan ddynion, yn cael eu cynnal bob mis trwy Zoom, a gallwch ymuno â’r camera ymlaen neu wedi’i ddiffodd.

Dewch o hyd i’r cyfarfod nesaf yma: https://fertilitynetworkuk.org/himfertility/

Neu yma: https://www.facebook.com/groups/himfertilitysupportgroup

Neu drwy neges e-bost at: alice@fertilitynetworkuk.org

 

Grŵp Beichiogrwydd ar ôl Triniaeth Ffrwythlondeb a Cholled Cymru

Mae’r cyfarfodydd hyn ar gyfer y rhai sy’n feichiog ar ôl triniaeth ffrwythlondeb a/neu golled. Rydym yn deall pa mor bryderus y gallech chi fod yn teimlo. Rydym ni yma i chi, i drafod pethau ac ateb cwestiynau.

Dydd Llun cyntaf y mis. 7PM

Cysylltwch ag emma.rees@fertilitynetworkuk.org

 

Grwpiau Facebook

Os ydych chi am gadw mewn cysylltiad rhwng cyfarfodydd, os nad ydych chi eisiau mynychu cyfarfod misol, neu os nad ydym ni eto’n darparu’r cyfarfod grŵp sy’n iawn i chi, yna efallai y gallech ymuno ag un o’n grwpiau Facebook caeedig. Maent yn darparu gwybodaeth, y newyddion diweddaraf a chefnogaeth. Dewch o hyd i’ch grŵp yma

 

Hefyd, rhannwch y wybodaeth hon. Mae tua 1 o bob 6 yn cael eu heffeithio gan broblem ffrwythlondeb. Efallai y bydd eraill rydych chi’n eu hadnabod yn elwa o gefnogaeth hefyd. Nid ydych chi ar eich pen eich hun.