Fertility Network UK are the leading patient-focused fertility charity providing free and impartial support, advice and information for anyone affected by fertility issues.

We have been awarded a National Lottery Community Fund grant which will allow us to expand and enhance our current work in Wales. Could you help those affected by fertility issues, raise awareness of the emotional impact and educate about the issues that can impact fertility?

POST:                             Education Development Officer (17.5hrs)

CONTRACT:                     5-year fixed term

 SALARY:                         £20,020 Pro-Rata

 LOCATION:                     South Wales (working from home)

RESPONSIBLE TO:         Head of Operations

 JOB PURPOSE:              To promote Fertility Network UK.  To provide fertility information and education in colleges and universities, to GPs and to student midwives and doctors across Wales. To ensure that people are better informed on all aspects of fertility issues, including how to take care of their fertility, and how and when it declines. To raise awareness of fertility issues among young people and to educate them about the issues that can impact fertility, such as sexually transmitted diseases and lifestyle choices – to reduce the incidence of future fertility problems through improved outcomes in terms of sexual health and lifestyle.

APPLICATION PROCESS:

  • Please complete the Fertility Network UK application form, and return to Alice Matthews, Wales Coordinator at alice@fertilitynetworkuk.org by 11am Monday 10th February 2020
  • It is planned that interviews will be held during the week commencing 2nd March 2020.
  • Fertility Network UK may consider combining the South Wales Project Worker role and the Education Development Officer role to create a full-time position (35hrs).
  • For any queries, please contact Alice: alice@fertilitynetworkuk.org or 07563 734808

DOCUMENTS:

Job description. Education Development Officer

Job description. Education Development Officer Welsh

Person Specification

Application Form

Recruitment Monitoring Sheet

Guidance Notes

Fertility Network UK yw’r brif elusen ffrwythlondeb sy’n canolbwyntio ar y claf, gan ddarparu cymorth, cyngor a gwybodaeth ddiduedd am ddim ar gyfer unrhyw un y mae problemau ffrwythlondeb yn effeithio arnynt.

Rydym wedi cael grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a fydd yn ein galluogi i ehangu a gwella ein gwaith cyfredol yng Nghymru. A allech chi helpu’r rhai y mae problemau ffrwythlondeb yn effeithio arnynt, codi ymwybyddiaeth o’r effaith emosiynol, ac addysgu am y materion a all effeithio ar ffrwythlondeb?

SWYDD:                          Swyddog Datblygu Addysg (17.5 awr)

CONTRACT:                     Cyfnod penodol o bum mlynedd

CYFLOG:                         £20,020 pro rata

LLEOLIAD:                      De Cymru (gweithio gartref)

YN ATEBOL I:                 Pennaeth Gweithrediadau

DIBEN Y SWYDD:           Hyrwyddo Fertility Network UK. Darparu gwybodaeth ac addysg ffrwythlondeb mewn colegau a phrifysgolion, i feddygon teulu, ac i fyfyrwyr bydwragedd a meddygon ledled Cymru. Sicrhau bod pobl yn fwy gwybodus am bob agwedd ar faterion ffrwythlondeb, gan gynnwys sut i ofalu am eu ffrwythlondeb, a sut a phryd y mae’n dirywio. Codi ymwybyddiaeth o broblemau ffrwythlondeb ymhlith pobl ifanc a’u haddysgu am y materion a all effeithio ar ffrwythlondeb, fel clefydau a drosglwyddir yn rhywiol a dewisiadau ffordd o fyw – er mwyn lleihau nifer yr achosion o broblemau ffrwythlondeb yn y dyfodol drwy ganlyniadau gwell o ran iechyd rhywiol a ffordd o fyw.

Efallai y bydd Fertility Network UK yn ystyried cyfuno rôl Gweithiwr Prosiect De Cymru a rôl y Swyddog Datblygu Addysg i greu swydd amser llawn (35 awr).

Dyddiad cau ar gyfer pob rôl: 11am dydd Llun 10 Chwefror 2020. Cyfweliadau: Wythnos yn dechrau 2 Mawrth 2020.